درباره ما

چاپ

مجتمع آموزشی مهرعلوی مشهد( ویژه ایتام)

آدرس : مشهد، بلوار ابوطالب، انتهای ابوطالب 19، مجتمع آموزشی مهر علوی

تلفن تماس : 11 - 7232110 - 0511  فاكس:05137131092

شماره پیامک آموزشگاه:9830006103043211

شماره حساب سیبا دبستان مهر علوی جهت کمک خیرین محترم:4150079689008

شماره کارت آموزشگاه:6037991199522172