كسب مدال طلا

چاپ

كسب مدال طلاي مسابقا ت كشتي ناحيه 4 آموزش وپرورش توسط دانش آموز امير حسين حافظي فر از پايه پنجم دبستان مهرعلوي و راهيابي به مسابقات استان خراسان رضوي

IMG_8459